സംസ്ഥാന ശാസ്‌ത്രമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം

സംസ്ഥാന ശാസ്‌ത്രമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി 8 ന് ഉച്ച്ക്ക്2.30 pm ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി.കെ അബ്ദു റബ്ബ് നിര്‍വഹിക്കും.